Ossity is our latest product. It's a search hub and web research tool. Try it now for free!


This page has been Textised!
The original page address was http://yu.com.vn/

Ưu đãi có giới hạn  Đăng ký và nhận được giảm giá 20% khi thanh toán. 

[Image: MagicAI logo]  
MagicAI    Giải phóng sức mạnh của AI 
Ultimate AI Generator    Chatbot    Assistant     
Nền  tảng  tất  cả  trong  một  để  tạo  nội  dung  AI    bắt  đầu  kiếm  tiền  sau  vài  phút. 


Tương lai của AI.

Trình tạo AI
Generate text, image, code, chat and even more with

Trang tổng quan n'ng cao
Truy cập vào thông tin chi tiết, ph'n tích và hoạt động có giá trị của người dùng.

Cổng thanh toán
Xử lý an toàn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các phương thức khác.

Đa ngôn ngữ
Khả năng hiểu và tạo nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau

Mẫu tùy chỉnh
Thêm không giới hạn số lượng lời nhắc tùy chỉnh cho khách hàng của bạn.

Nền tảng hỗ trợ
Truy cập và quản lý phiếu hỗ trợ từ bảng điều khiển của bạn.

Nói lời tạm biệt với khối nhà văn   trí tuệ nh'n tạo  Intelligent Writing Assistant
Writer được thiết kế để giúp bạn tạo văn bản chất lượng cao ngay lập tức mà không phải đổ mồ hôi.

[Image: Tạo, chỉnh sửa, xuất.]  
Tạo, chỉnh sửa, xuất.

Được hỗ trợ bởi OpenAI.

Giải phóng sự sáng tạo của bạn   trí tuệ nh'n tạo  Tạo hình ảnh và đồ họa bắt mắt.
Generate high qualtity images for a wide range of applications

[Image: Hãy tưởng tượng, tạo ra, xuất bản.]  
Hãy tưởng tượng, tạo ra, xuất bản.

Được cung cấp bởi Dall-E.

he future of development'   trí tuệ nh'n tạo  Tạo mã chất lượng cao trong thời gian ngắn.
MagicAI is designed to make coding faster, easier, and more efficient than ever before. Whether you’re a seasoned developer or a coding newbie, our tool will help you streamline your coding process and get your projects up and running in no time.

[Image: Sửa chữa. ]  
Sửa chữa.

Sửa chữa.

Intuitive / Humanlike Chatbot   trí tuệ nh'n tạo  Gặp trợ lý ảo tiếp theo của bạn.
Get instant answers to your questions, no matter the topic. Whether you’re looking to book a reservation, get product recommendations, or just chat about the weather, MagicAI is always ready and willing to help.

[Image: Trò chuyện, Giải quyết, Lặp lại.]  
Trò chuyện, Giải quyết, Lặp lại.

Được hỗ trợ bởi OpenAI.

Nói lời tạm biệt với khối nhà văn   trí tuệ nh'n tạo  Chuyển lời nói của bạn thành văn bản.
Ghi lại chính xác bản ghi 'm của bạn chỉ trong vài phút.

[Image: Tải lên, ph'n tích, tạo.]  
Tải lên, ph'n tích, tạo.

Được hỗ trợ bởi OpenAI.

Nói lời tạm biệt với khối nhà văn   trí tuệ nh'n tạo  Chuyển lời nói của bạn thành văn bản.
From captivating commercials to engaging narrations, our AI voice will bring your words to life. With its seamless delivery, natural intonation, and unrivaled versatility, our AI VoiceOver is the perfect choice for any project. Effortlessly choose from a variety of voices and languages while adjusting the pace to your preference.

[Image: Tải lên, ph'n tích, tạo.]  
Tải lên, ph'n tích, tạo.

Được hỗ trợ bởi OpenAI.

  Đại lý kỹ thuật số
  Nhà thiết kế sản phẩm
  Doanh nh'n
  Người viết quảng cáo
  Nhà tiếp thị kỹ thuật số
  Nhà phát triển
Phong tục   Lời nhắc  Mẫu tùy chỉnh.

 
Post Title Generator
Get captivating post titles instantly with our title generator. Boost engagement and save time.

 
Summarize Text
Effortlessly condense large text into shorter summaries. Save time and increase productivity.

 
Product Description
Easily create compelling product descriptions that sell. Increase conversions and boost sales.

 
Article Generator
Instantly create unique articles on any topic. Boost engagement, improve SEO, and save time.

 
Product Name Generator
Create catchy product names with ease. Attract customers and boost sales effortlessly.

 
Testimonial Review
Instantly generate authentic testimonials. Build trust and credibility with genuine reviews.

 
Problem Agitate Solution
Identify and solve problems efficiently. Streamline solutions and increase productivity.

 
Phần blog
Effortlessly create blog sections with AI. Get unique, engaging content and save time.

 
Blog Post Ideas
Unlock your creativity with unique blog post ideas. Generate endless inspiration and take your content to the next level.

 
Blog Intros
Set the tone for your blog post with captivating intros. Grab readers' attention and keep them engaged.

 
Blog Conclusion
End your blog posts on a high note. Craft memorable conclusions that leave a lasting impact.

 
Facebook Ads
Create high-converting Facebook ads that grab attention. Drive sales and grow your business.

 
Youtube Video Description
Elevate your YouTube content with compelling video descriptions. Generate engaging descriptions effortlessly and increase views.

 
Youtube Video Title
Get more views with attention-grabbing video titles. Create unique, catchy titles that entice viewers.

 
Youtube Video Tag
Improve your YouTube video's discoverability with relevant video tags. Boost views and engagement.

 
Instagram Captions
Elevate your Instagram game with captivating captions. Generate unique captions that engage followers and increase your reach.

 
Instagram Hashtags
Boost your Instagram reach with relevant hashtags. Generate optimal, trending hashtags and increase your visibility.

 
Social Media Post Tweet
Make an impact with every tweet. Generate attention-grabbing social media posts and increase engagement.

 
Social Media Post Business
Generate a text for your business social media networks. Maximize your social media presence with impactful business posts.

 
Facebook Headlines
Get noticed with attention-grabbing Facebook headlines. Generate unique, clickable headlines that increase engagement and drive traffic.

 
Google Ads Headlines
Create high-converting Google ads with captivating headlines. Generate unique, clickable ads that drive traffic and boost sales.

 
Google Ads Description
Step up your Google ad game, Craft high-converting ad copy that grabs attention and drives sales.

 
Paragraph Generator
Generate a paragraph with keywords and description. Never struggle with writer's block again. Generate flawless paragraphs that captivate readers.

 
Pros & Cons
Make informed decisions with ease. Generate unbiased pros and cons lists that help you weigh options and make better choices.

 
Mô tả Meta
Get more clicks with compelling meta descriptions. Generate unique, SEO-friendly meta descriptions that attract customers and boost traffic.

 
FAQ Generator (All Datas)
Quickly create helpful FAQs. Our AI-powered generator provides custom responses to common questions in seconds.

 
Email Generator
Generate an email with your subject and description. Streamline your inbox and save time.

 
Email Answer Generator
Effortlessly tackle your overflowing inbox with custom, accurate responses to common queries, freeing you up to focus on what matters most.

 
Newsletter Generator
Generate engaging newsletters easily with personalized content that resonates with your audience, driving growth and engagement.

 
Grammar Correction
Eliminate grammar errors and enhance your writing with ease. Our tool offers seamless grammar correction for flawless content.

 
TL;DR Summarization
Automatically summarize long texts into bite-sized summaries with this TL;DR generator.

 
Trình tạo hình ảnh AI
Create stunning images in seconds.

 
Custom Generation
Create your own custom generator with AI! Our app allows you to quickly and easily generate unique content in any language.

 
Lời nói AI thành văn bản
The AI app that turns audio speech into text with ease.

 
Trình tạo mã AI
Create custom code in seconds! Leverage our state-of-the-art AI technology to quickly and easily generate code in any language.

 
AI Article Wizard Generator
Create custom article instantly with our article wizard generator. Boost engagement and save time.

 
Tầm nhìn AI
Elevate your visual analytics with our AI Vision platform. Harness the power of machine learning for real-time image recognition and data insights. Enhance efficiency and decision-making.

 
File Analyzer
Chỉ cần tải tệp lên (PDF, CSV, .doc hoặc .docx) và trích xuất những thông tin chi tiết quan trọng hoặc tóm tắt toàn bộ tài liệu.

 
Hình ảnh trò chuyện
Generate Image by user input

 
AI viết lại
Rewrite more professional and detailed content instantly with our ai rewriter. Boost engagement and save time.

 
AI Web Chat
Analyze web page content with url

 
AI Video
Bring your static images to life and create visually compelling videos effortlessly.

 
Lồng tiếng AI
The AI app that turns text into audio speech with ease. Get ready to generate custom audios from texts quickly and accurately.

 
YouTube AI
Simply turn your Youtube videos into Blog post.

 
AI RSS
Generate unique content with RSS Feed.

Công cụ ma thuật.
MagicAI có tất cả các công cụ bạn cần để tạo và quản lý nền tảng SaaS của mình.

[Image: Trang tổng quan n'ng cao]  
Trang tổng quan n'ng cao
Theo dõi nhiều điểm dữ liệu, bao gồm lưu lượng người dùng và doanh số bán hàng.

[Image: Cổng thanh toán]  
Cổng thanh toán
Xử lý an toàn thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác.

[Image: Đa ngôn ngữ]  
Đa ngôn ngữ
Khả năng hiểu và tạo nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau.

[Image: Hệ thống liên kết]  
Hệ thống liên kết
Khả năng mời bạn bè và kiếm tiền hoa hồng từ lần mua hàng đầu tiên của họ.

[Image: Xuất khẩu dễ dàng]  
Xuất khẩu dễ dàng
Xuất nội dung được tạo dưới dạng văn bản thuần túy, PDF, Word hoặc HTML một cách dễ dàng.

[Image: Nền tảng hỗ trợ]  
Nền tảng hỗ trợ
Truy cập và vé hỗ trợ pháp sư từ bảng điều khiển của bạn.

Vì vậy, làm thế nào nó hoạt động?
1 
Simply explain what your content is about and adjust settings according to your needs.

2 
Simply input some basic information or keywords about your brand or product, and let our AI algorithms do the rest.

3 
Xem, chỉnh sửa hoặc xuất kết quả của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Want to see? Join Magic
Lời chứng thực   phi công đáng tin cậy  Được hàng triệu người tin cậy.

[Image: Peline Jan]  
Peline Jan

Entrepreneur

[Image: Tom Daniel]  
Tom Daniel

Writer

[Image: Eric Sanchez]  
Eric Sanchez

UX Designer

““Not only did it save me time, but it also helped me produce content that was more engaging and effective than what I had been creating on my own.””

“As a freelance writer, I was looking for a tool that could help me generate ideas and write faster. This AI Text website has done that and more.”

“The customer support team has been incredibly helpful whenever I’ve had any questions. I can’t imagine going back to my old content-creation methods!”

[Image: Envato]   [Image: Envato]   [Image: Envato]   [Image: Envato]   [Image: Envato]  
Giá cả linh hoạt.

 
Thanh toán an toàn: Sử dụng Stripe hoặc Thẻ tín dụng.

C'u hỏi thường gặp   Trung t'm trợ giúp  Có một c'u hỏi?
Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp từ các đề xuất do AI cung cấp, giúp việc xử lý các yêu cầu hỗ trợ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

MagicAI uses the most popular AI models such as GPT, Dall-E, Ada to create text, image, code and more within seconds. The process is simple. All you have to do is provide a topic or idea, and our AI-based generator will take care of the rest.

You can use pre-made templates and examples for various content types and industries to help you get started quickly. You can even create your own chatbot or custom prompt template for further customization.

If you plan to charge end users for the final product or service. You should buy the extended license in compliance with Envato’s terms of service same as other projects https://codecanyon.net/licenses/standard

Yes! MagicAI's multilingual capabilities apply to both content generation and dashboard language. You can easily translate it into other languages. A built-in translation tool is coming soon!

MagicAI provides an almost native-app experience thanks to its mobile-first approach. The entire layout is responsive and works great on any device regardless of the size.

MagicAI  Trả tiền một lần, sở hữu mãi mãi.

Bắt đầu dùng thử miễn phí của bạn.

Khai phá tiềm năng kinh doanh của bạn bằng cách để AI hoạt động và tạo ra tiền cho bạn.

Tham gia cộng đồng của chúng tôi  
2023 Phép thuậtAI.Textise: Back to top

This text-only page was created by Textise (www.textise.net) © Textise - CPC LLC
To find out more about our product, visit Textise.org.